#CONNECTOR WAYA-WAYA, Le yihash-tag ebengundaba mlonyeni ngethuba uSodolophu woMzimvubu umam’uPhangwa kunye nosekela mphathiswa wezonxibelelwano uStella Ndabeni-Abrahams bephehlelela iWifi yasimahla kwindawo yokuphumla iSophia Recreational Park KwaBhaca ngomhla wama21 June 2016. Le-Wifi exabisa izigidi (R350 000, 00) izakuxhamlwa ngabahlala kulomasipali ingakumbi ulutsha phecelezi abafundi abuphama kwizikolo zalommandla.

Usekela mphathiswa uliqhwabele izandla eliphulo lithatyathwe ngulomasipala watsho ekhuthaza ulutsha ukuba balisebenzise elicham ingakumbi ekukhangeleni imisebenzi nanjengoko ulutsha luthwaxwa yintsela ngqesho.

Eliphulo lelinye lemizamo yokuphuhlisa nokuphucula ulutsha laseMzimvubu ngokubanzi. uNkosikazi Novuko Kubone nongumanejala wecandelo lakwa-Corporate Services uthe “elinyathelo lilandela emva kokuba singulomaspala sithe gqolo ukunikezela ngekhompyutha zasimahla kwizikolo ezibini eziphumelele emagqabini minyaka le, ngoku sibazisela i-internet simahla khonukuze bakwazi ukusebenzisa ezikhompyutha”. Kwakulomsitho abafundi ababini abaphuma kwisikolo iMount Frere Community bathe bazifumanela inxaso yemali kusekela Mphathiswa ukuze baqhubeleke nezifundo zabo.