Notice is hereby given in terms of Section 49 (1) (a) (i) read together with section 78 (2) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (Act No. 6 of 2004), hereinafter referred to as the ‘’Act”, that the valuation roll for the financial years 2018 – 2023 is open for public inspection at :-

 

Umzimvubu Local Municipal Offices

No. 813, Main Street,                                                                 No. 67 Church Street

KwaBhaca Municipal Offices                                                      eMaxesibeni Municipal Offices

 

From 01 March 2018 to 18 April 2018 during working hours from 08H00 to 16H30. In addition the valuation roll is available at website www.umzimvubu.gov.za

An invitation is hereby made in terms of section 49 (1) (a) (ii) read together with section 78 (2) of the Act that any owner of property or other person who so desires should lodge an objection with the municipal manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of section 50 (2) of the Act any objection must be in relation to a specific individual property and not against the valuation roll as such. The form for lodging of an objection is obtainable from the following addresses: -

 

Umzimvubu Local Municipal Offices

No. 813, Main Street,                                                                 No. 67 Church Street

KwaBhaca Municipal Offices                                                      eMaxesibeni Municipal Offices

Or

Website: - www.umzimvubu.gov.za

For enquiries please contact:             Mr L. Matshoba on 039 255 8500,

Email:                                                 Matshoba.lusapho@umzimvubu.gov.za

 

ISAZISO SOKUHLOLWA KOMQULU WOKUXATYSWA KWEMIHLABA NOKUNGENISWA KWEEMPIKISO.

Oku kukwazisa ngokwesolotya 49 (1) (a) olifunda ngokudibene nesolotya 78 (2) womthetho worhulumente basemakhaya: Municipal Property Rates Act 2004 (Act 6 of 2004) nekubhekiswa kuwo ukuba umqulu wabarhafi uvuliwe ukuze abahlali bawuphicothe. Lo mqulu ungathi uphicothwe kwezindawo zilandelayo: -

 

ii - Ofisi zika Masipala uMzimvubu

No. 813, Main Street,                                                                 No. 67 Church Street

KwaBhaca Municipal Offices                                                      eMaxesibeni Municipal Offices

 

Ukusukela ngomhla wesine (01) kweyo Kwindla ukuya kumhla wesibini (18) kwe kaTshazimpuzi yomnyaka ka 2018 ngamaxesha omsebenzi 08H00 – 16H30.

Nawuphi na umnini mhlaba, nabani na ofunayo nonenjongo yokufaka isiphikiso angathi enzenjalo ngokuthi afake isiphikiso sakhe kumphathi kaMasipala esebenzisa ifomu (form) yeziphikiso efunanemka kezindawo zikhankanywe ngasentla apha lingadlulanga ixesha elimiselwe oku.

Imibuzo ingabhekiswa ku mnumzana L. Matshoba

Kule nombolo:                                    039 255 8500

Email:                                                 Matshoba.lusapho@umzimvubu.gov.za                                 

 

……………………………………………..

GPT NOTA

 

MUNICIPAL MANAGER