Ibholorho eyohlula ilali yase Mhlanganisweni kunye neTolweni idilike ngexa abahlali belindele ukwamkela iKhontilaki eza kuqalela phantsi ukwenza lebholorho njengoko ibisakuba yenye yebholorho ezine ebezisakubhengezwa kulonyaka ophelileyo ukuba zizakuqalelwa phantsi zenziwe ngabutsha.

Ngethuba abahlali bezilali besalindele ibholorho entsha esemgangathweni ofanelekileyo, ibholorho yexeshana yenziwe ukuze baqhubeke nokusebenzisa indlela kunye nokuhamba ngezithuthi. Kwiveki ezimbini ezilandelayo kuza kunikezelwa ngokusesikweni kwiKhontilaki ephumelelyo ukwenza lebholorho.‚Äč