Umqulu wesicwangciso sophuhliso (IDP) yonyaka-mali ka 2013-2014 kunye nohlahlo lwabiwo-mali lweminyaka 2013-2016 zichotshelwe zapasiswa libhunga elilawula uMasipala woMzimvubu ngomhla we-28 March 2013.  Le miqulu yafumaneka kwii-ofisi zalo-Masipala ezise Mount Frere (813 Main Street) nase Mount Ayliff (67 Church Street). Uluntu luyamenywa ukuba luze kunika izimvo zalo. Kuyacetyiswa kananjalo ukuba izimvo mazibhalwe phantsi, ze zingeniswe ngaphambi komhla-09 May 2013. Uhlelolokundwendwelwa kwee-Wadi luyafumaneka kule-Website phantsi kwee- "Notices".