NOTICE
 
COUNCIL MEETING
 
Notice is hereby given in terms of section 19 of Local Government: Municipality Systems Act, 2000 (Act N0. 32 of 2000) that a Council Meeting of Umzimvubu Local Municipality will be held as follows:
DATE  : 28 March 2017 
TIME  : 10H00
VENUE : KwaBhaca, Town Hall
In terms of Section 20 of the Act members of the Public, Media and interested parties may attend the meeting as observers.
 
Issued by: Mr. G.P.T. NOTA 
                  MUNICIPAL MANAGER
 
 
 
ISAZISO
 
INTLANGANISO YEBHUNGA
Ngokwenjenje kwaziswa okokuba intlanganiso eqhelekileyo ye Bhunga loMasipala Umzimvubu iyakuthi ibanjwe ngokwesolotya le 19 lomthetho iLocal Government: Municipal Systems Act, 2000(Umthetho nombolo 32 ka 2000) ngoluhlobo lulandelayo:
UMHLA : 28 EyoKwindla 2017
IXESHA : 10H00
INDAWO : KwaBhaca, Kwiholo yedolophu
 
Ngokwesolotya lama 20 lalo Mthetho uluntu namajelo endaba avumelekile okokuba eze kule ntlanganiso njengababukeli.
________________________
MR. G.P.T. NOTA
MUNICIPAL MANAGER
 
​​​