Notice is hereby given in terms of section 19 of Local Government: Municipality Systems Act, 2000 (Act N0. 32 of 2000) that a Council Meeting of Umzimvubu Local Municipality will be held as follows:

DATE: Friday, 19 August 2016
TIME: 09H00
VENUE: KwaBhaca, Town Hall

In terms of Section 20 of the Act members of the Public, Media and interested parties may attend the meeting as observers.

Issued by: Mr. G.P.T. NOTA
MUNICIPAL MANAGER

ISAZISO

INTLANGANISO YEBHUNGA YOKUQALA

Ngokwenjenje kwaziswa okokuba intlanganiso eqhelekileyo ye Bhunga loMasipala Umzimvubu iyakuthi ibanjwe ngokwesolotya le 19 lomthetho iLocal Government: Municipal Systems Act, 2000(Umthetho nombolo 32 ka 2000) ngoluhlobo lulandelayo:

UMHLA: Ngo-Lwesihlanu, 19 KweyeThupha 2016
IXESHA: 09H00
INDAWO: KwaBhaca, Kwiholo yoluntu

Ngokwesolotya lama 20 lalo Mthetho uluntu namajelo endaba avumelekile okokuba eze kule ntlanganiso njengababukeli.

Ngu-Mnu. G.P.T. NOTA
UMPHATHI KAMASIPALA