Ngomhla ka 3 February 2017, abathathi nxaxheba, onondaba abasuka kumajelo ahlukeneyo kunye nabaphathi baloMaspala waseMzimvubu bebedibene ngalemini eSophia Park KwaBhaca ukuzomamela usodolophu esenza ingxelo malunga nomgama kunye nosele kwenziwe kwezintsuku ezilikhulu zokuqala beqalisile ukusebenza nebhunga lakhe.

Ukulwa intswela ngqesho, ukuphelisa indlala nobundlobongela kunye nokuzisa utshintsho ebahlalini yeyona nto isemqoka kwelibhunga likaMaspala liphelele, zikhutsiwe izithuba zabantu abasebenza ku EPWP, ezangaphakathi ebezidinga abantu kunye nenkonzo zisaqhubeka ukuya eluntwini.Icebo lophulo lokuzisa inkonzo ezidingengekayo eluntwini nalo sele lwenziwe nguloMaspala I IDP Outreach ngokwasemzini. Enye yezinto ezibayingxaki iba yindlela, ukuncedisana noku ibholorho kunye nokuvuselelwa kwendlela kuyaqhuba kwaye kwezinye indawo sele zisemgangathweni zisetyenziswa ngabahlali. Umbane nawo uyenye yezinto ezisemqoka ukuba ufakiwe kuzo zonke ilali zaloMaspala ukwenza njalo ezinye ebezikade zingenawo sele zinawo, uyafakwa kwezinye ngalomzuzu, into eyenza ukuba ungafakwa ngexesha elinye kukungabikho kwendawo ezivelisa amandla ombane.

Kusaqhutyekwa nokuvelisa amathuba emisebenzi kunye nokunikezela ngenkonzo eluntwini njengoko iyeyona nto ingumceli mngeni waloMaspala.​​​​​​​​