Cllr. J. Hem - Ward 1
Cllr. J. Hem
Ward 1

Vala, Nobila, Maqakambeni, Ngcwayi, Phepheni, Lovu, New Look, Manxiweni, Mabomvu
Cllr M. Ntsevu - Ward 02
Cllr. M. Ntsevu
Ward 2

Nkanji, Lubaleko, Sipolweni, Sidakeni, Upper Brooksnek

Cllr. A.P. Mkonto
Ward 3

Tela, Dundee, Ntlavini, Ngwegweni, Gugwini
Cllr N. Nomaqaqa - Ward 04.jpg
Cllr. N.V. Nomaqaqa
Ward 4

Betshwana, Ngonyameni, Myengwa, Sigidini, Langeni, Sigagane, Mombeni, Mnqwane

Cllr. S. Sifolo - Ward 5
Cllr. S. Sifolo
Ward 5

Sirhoqobeni, Qadu, Marwaqa

Cllr. N.C. Tshayisa - Ward 6
Cllr. N.C. Tshayisa
Ward 6

Natal, Mqhekezweni, Mwaca, Silindini, Mqhekezweni, Ngxakaxha, Sisulwini, Munywini

Cllr. S.S. Dangisa - Ward 7
Cllr. S.S. Dangisa
Ward 7

Chithwa Village, Lubhalasi, Santombe, Sikhemane, Town, Ntshakeni

d
Cllr. S. Sokhanyile
Ward 8

Sikhumbeni, Ntsizwa, Mapheleni, Nyathini, Dutyini, Mhlozini, Lungelweni

Cllr. M. Mqulwane - Ward 9
Cllr. M. Mqulwane
Ward 9

Mhlozini, Siphundu, Goso, Saphukaduku, Sugarbush

Cllr. P. Makhinzi - Ward 10
Cllr. P. Makhinzi
Ward 10

Colana, Mdakeni, Sigundwaneni, Mpamba, Sifolweni, Siqhingeni, Mtsila

Cllr. N. Gogela - Ward 11
Cllr. N. Gogela
Ward 11

Madadiyela, Sithionteni, Lutshikini, Gudlintaba, Voveni, Nyosini, Magontsini, Mzinto, Mhlotsheni, Ndakeni, Nqhanqu

Cllr. V. Lugongolo - Ward 12
Cllr. V. Lugongolo
Ward 12

Xhameni, Mpoza, Mgungundlovu, Nguse, Lutateni, Tyeni, Manqilweni, Ntibane, Mkhangisa

Cllr. L.C. Noqhakala - Ward 13
Cllr. L.C. Noqhakala
Ward 13

Mpungutyana, Mxhinweni, Mt.Horeb, Nyosini, Mhlutha, Nkungwini, Mgodi, Sihlahleni, Ngcozana, Ntlabeni, Gubhuzi, Sinyaqa, Bethany, Nkalatyi

Cllr. T.V. Hlazo - Ward 14
Cllr. T.V. Hlazo
Ward 14

Matyeni, Sahlulo, Mndini A,B,C, Nqalweni, Niyona, Mandileni, Goxe, Ngwetsheni

Cllr. N.C. Mnyayiza - Ward 15
Cllr. N.C. Mnyayiza
Ward 15

Zwelitsha, Buffalonek, Mhlokwana, Sirhudlwini, Thwa, Gubhuzi, Lugangeni, Malongwe, Mpola, Ntenetyana

Cllr. B. Majalamba - Ward 16
Cllr. B. Majalamba
Ward 16

Papanana, Galali, Moyeni, Extension 7, Silvercity, Bhobhobhana, Machamsholo, Silvercity, Sipilini, Baphathe

Cllr. S. Mankanku - Ward 17
Cllr. S. Mankanku
Ward 17

Nkwazini, Chane, Ncunteni, Sijika, Cwalinkungu, Sidikidiki 1,2,3

Cllr. A. Mgangatho - Ward 18
Cllr. A. Mgangatho
Ward 18

Town, Badibanise, Sophia

Cllr. E.N. Ngalonkulu - Ward 19
Cllr. E.N. Ngalonkulu
Ward 19

Qumrha, Mtshazi, Mntwana, Dungu 1,2, Magxeni, Zimbileni, Hlane, Ngqinibeni

 Cllr. T. Nomkuca - Ward 20
Cllr. T. Nomkuca
Ward 20

Mahamane, Mpemba, Dangwana, Cabane, Ngxabaxha, Essek, Majuba, Lwandlana, Lucingweni

Cllr. F.N. Ngonyolo - Ward 21
Cllr. F.N. Ngonyolo
Ward 21

Qoqa, Tholeni, Lower Dangwana, Bislani, Mpindweni

Cllr. S.O. Madlanga - Ward 22
Cllr. S.O. Madlanga
Ward 22

Upper Buffalo Nek, Lusizini, Mabobo, Njijini, Kuyasa, Sodladla

Cllr. N.H. Kolweni - Ward 23
Cllr. N.H. Kolweni
Ward 23

Gxaku, Nkungwini, Matyamhlophe, Qhukanca, Hofisini, Mvuzi, Daymane, Manleni, Dlabhaneni, Mlenze, Mkroba

Cllr. M Jolobe - Ward 24
Cllr. M Jolobe
Ward 24

Luyengweni, Ncome, Tshisane, Zigadini, Sivumile, Maxhengweni, Lower Mnyamane, Ambrose, Cwebeni

Cllr. A.N. Zongwana - Ward 25
Cllr. A.N. Zongwana
Ward 25

Nkompolweni, Masomntwana, Ngojini, Baphathe, Osborne, Mkhonqo, Mxekazi, Mpindweni, Maphakama, Mpolosa

Cllr. M. Tuku - Ward 26
Cllr. M. Tuku
Ward 26

Phuka, Goba, Lower Cabazana, Mvalweni, Upper Cabazana,

Cllr. N.S. Soldat - Ward 27
Cllr. N.S. Soldat
Ward 27

Bhibha, Mbodleni, Nkanini, Mbumbathi, Zixhobo, Butsheni, Cabazi, Sibhozeni, Mpendla
‚Äč